Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en Itinere, de eigenaar van deze website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan clausules 1, 2, 4 - 11 en 15 - 25 van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de website. Clausules 3 en 12 - 14 zijn alleen van toepassing op de verkoop van diensten. Als u niet akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod en onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden wanneer wij u een bevestigingsmail sturen waarin staat dat uw bestelling is geaccepteerd.

1. Definities en interpretatie

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

  • "Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betaalinformatie en referenties die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot Betaalde Inhoud en / of enig communicatiesysteem op de website; 
  • "Inhoud": betekent elke tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die op een computer kan worden opgeslagen en die deel uitmaakt van of deel uitmaakt van deze website; 
  • "Faciliteiten": betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Itinere beschikbaar stelt via de website, zowel nu als in de toekomst; 
  • "Diensten": betekent de diensten die via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, met name het gebruik van het eigen e-learningplatform van Itinere; 
  • "Betaalinformatie": betekent alle gegevens die nodig zijn voor de aankoop van Diensten van deze website. Hieronder vallen, maar zijn niet beperkt tot, creditcard- / debetkaartnummers, bankrekeningnummers en sortercodes; 
  • "Locatie": Betekent onze bedrijfslocatie(s) gevestigd op [ADRES]; 
  • "Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die Itinere beschikbaar stelt via de website, zowel nu als in de toekomst. Hieronder vallen, maar zijn niet beperkt tot, op web gebaseerde e-mail, berichtenborden, live chat-faciliteiten en e-mailkoppelingen; 
  • "Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van Itinere en niet handelt in de loop van hun dienstverband;
  • "Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (www.itinere.net) en alle subdomeinen van deze site (bijv. subdomein.actwithwisdom.be), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden; en
  • "Wij/Ons/Onze": betekent Itinere, een bedrijf opgericht in België met bedrijfsregistratienummer BE 0819 150 152, gevestigd te Heyaard 2, 2960 Sint-Job-in't-Goor.

2. Leeftijdsbeperkingen

Personen jonger dan 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die diensten inkopen in het kader van hun bedrijfsactiviteiten.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Behoudens de uitzonderingen vermeld in clausule 5 van deze Algemene Voorwaarden, is alle Inhoud die op de website is opgenomen, tenzij geüpload door Gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software, eigendom van Itinere, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal beschermd wordt door toepasselijke Belgische en internationale intellectuele eigendoms- en andere wetten.

4.2 Behoudens clausule 6 mag u materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen

5. Intellectueel eigendom van derden

5.1 Tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten indien van toepassing.

5.2 Behoudens clausule 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen van de relevante fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectueel eigendom

Materiaal van de website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt wanneer een van de uitzonderingen die zijn beschreven in Hoofdstuk III van de Auteurswet, Modelcontractenrecht en Databankenwet 1988 van toepassing is.

7. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Itinere of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen aansprakelijkheid af voor welke vorm van verlies of schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

8. Links naar deze website

Zij die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de startpagina van de site www.itinere.net zonder onze voorafgaande toestemming. Diepe koppelingen (d.w.z. koppelingen naar specifieke pagina's binnen de site) vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hallo@itinere.net of bel ons op het volgende nummer: +32 486 25 75 74.

9. Gebruik van communicatiemiddelen

9.1 Bij het gebruik van een systeem op de website dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot opschorting of sluiting van uw Account:
9.1.1 U mag geen obsceen of vulgair taalgebruik gebruiken;
9.1.2 U mag geen inhoud indienen die onwettig of anderszins aanstootgevend is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;
9.1.3 U mag geen inhoud indienen die bedoeld is om geweld te bevorderen of aan te zetten;
9.1.4 Het wordt aangeraden om in het Nederlands te schrijven, aangezien wij mogelijk geen antwoord kunnen geven op vragen die in andere talen worden ingediend;
9.1.5 De manier waarop u uzelf identificeert mag deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetten niet schenden;
9.1.6 U mag zich niet voordoen als andere personen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Itinere of onze gelieerde ondernemingen; en
9.1.7 U mag ons systeem niet gebruiken voor ongeautoriseerde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".
9.2 U erkent dat Itinere het recht behoudt om alle communicatie die aan ons wordt gericht of via ons systeem wordt gemaakt, te controleren.
9.3 U erkent dat Itinere kopieën van alle communicatie die aan ons wordt gericht of via ons systeem wordt gemaakt, kan bewaren.
9.4 U erkent dat alle informatie die u via ons systeem naar ons stuurt, door ons op enigerlei wijze kan worden gewijzigd en dat u hierbij afstand doet van uw morele recht om als auteur van dergelijke informatie te worden geïdentificeerd. Enige beperkingen die u wilt opleggen aan ons gebruik van dergelijke informatie moeten vooraf aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren.

10. Accounts

10.1 Om diensten op deze website te verkrijgen en bepaalde andere delen van het systeem te gebruiken, dient u een Account aan te maken met bepaalde persoonlijke gegevens en betaalinformatie die kan variëren afhankelijk van uw gebruik van de website, aangezien wij mogelijk geen betalingsinformatie nodig hebben totdat u een aankoop wilt doen. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
10.1.1 alle door u ingediende informatie juist en waarheidsgetrouw is;
10.1.2 u toestemming heeft om Betaalinformatie in te dienen waar toestemming nodig kan zijn; en
10.1.3 u deze informatie nauwkeurig en up-to-date zult houden. Uw aanmaak van een Account is verdere bevestiging van uw verklaring en garantie.

10.2 Het wordt aanbevolen dat u uw Accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die worden geleden als gevolg van het delen van uw Accountgegevens door u. Als u een gedeelde computer gebruikt, wordt aanbevolen om uw Accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser.
10.3 Als u reden heeft om te geloven dat uw Accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw Account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd tot aanvang van de levering van diensten. In het geval dat een ongeautoriseerde levering begint voordat u ons op de hoogte stelt van de ongeautoriseerde aard van de bestelling of betaling, wordt u in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de levering van diensten tot de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld, en kan een factureringscyclus van één maand in rekening worden gebracht.
10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam moet u zich houden aan de hierboven vermelde voorwaarden in clausule 9. Het niet naleven daarvan kan leiden tot opschorting en/of verwijdering van uw Account.

11. Beëindiging en annulering van accounts

11.1 Zowel Itinere als u kunnen uw Account beëindigen. Als wij uw Account beëindigen, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en wordt een uitleg voor de beëindiging verstrekt. Niettemin behouden wij ons het recht voor om zonder opgave van redenen uw account te beëindigen.
11.2 Als wij uw Account beëindigen, worden alle huidige of lopende bestellingen of betalingen op uw Account geannuleerd en zal de levering van diensten niet beginnen.

12. Diensten, prijzen en beschikbaarheid

12.1 Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van diensten die beschikbaar zijn van Itinere overeenkomen met de daadwerkelijke diensten die aan u zullen worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor afwijkingen van deze beschrijvingen, aangezien de exacte aard van de diensten kan variëren afhankelijk van uw individuele eisen en omstandigheden. Dit sluit onze aansprakelijkheid voor fouten door nalatigheid onzerzijds niet uit en heeft alleen betrekking op variaties van de juiste diensten, niet op geheel andere diensten. Zie sub-clausule 13.8 voor incorrecte diensten.
12.2 Indien van toepassing, kan u worden gevraagd de vereiste dienstenplan te selecteren.
12.3 Wij vertegenwoordigen noch garanderen dat dergelijke diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid pas bevestigen bij bevestiging van uw bestelling. Aanwijzingen voor beschikbaarheid worden niet op de website verstrekt.
12.4 Alle prijsinformatie op de website is correct op het moment van publicatie. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
12.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor diensten en het verwerken van die bestelling door ons en het doen van betaling, wordt de prijs die geldig was op het moment van de bestelling gebruikt.

13. Bestelling en levering van diensten

13.1 Geen enkel deel van deze website vormt een contractueel aanbod dat acceptabel is. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij, naar eigen goeddunken, kunnen aanvaarden. Onze aanvaarding wordt aangegeven door het sturen van een bevestigingsmail voor uw bestelling. Pas nadat wij u een bevestigingsmail voor uw bestelling hebben gestuurd, zal er een bindende overeenkomst ontstaan tussen Itinere en u.
13.2 Bevestigingen van bestellingen onder sub-clausule 13.1 worden naar u verzonden voordat de diensten beginnen en bevatten de volgende informatie:

13.2.1 Bevestiging van de bestelde diensten met volledige details van de belangrijkste kenmerken van die diensten;
13.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde diensten, inclusief, indien van toepassing, belastingen, levering en andere extra kosten;
13.2.3 Relevante tijden en data voor de levering van de diensten;
13.2.4 Gebruikersreferenties en relevante informatie voor toegang tot die diensten.

13.3 Als wij, om welke reden dan ook, uw bestelling niet accepteren, wordt er onder normale omstandigheden geen betaling gedaan. In elk geval worden bedragen die door u zijn betaald in verband met die bestelling binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.
13.4 Betaling voor de diensten zal worden gedaan via uw gekozen betaalmethode, onmiddellijk voor eventuele instelkosten die overeenkomen met het serviceplan dat u hebt gekocht, en op dezelfde dag van elke daaropvolgende maand ("factureringscyclus") voor kosten die zijn opgebouwd tijdens de vorige maand ("factureringscyclus") EN/OF zoals aangegeven in de bevestigingsmail van de bestelling die u hebt ontvangen.
13.5 We streven ernaar om uw bestelling binnen 2-3 werkdagen te vervullen of, zo niet, binnen een redelijke periode na uw bestelling, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Als we uw bestelling niet binnen een redelijke periode kunnen vervullen, zullen we u op het moment van het plaatsen van de bestelling informeren door middel van een opmerking op de relevante webpagina of door u direct te contacteren nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Tijd is niet essentieel voor de overeenkomst, wat betekent dat we zullen proberen uw bestelling binnen de afgesproken termijnen te vervullen, maar dit is geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en wij zijn niet aansprakelijk jegens u als we dat niet doen. Als de diensten binnen 14 kalenderdagen na onze acceptatie van uw bestelling moeten beginnen, op uw uitdrukkelijke verzoek, wordt u verzocht uitdrukkelijk te erkennen dat uw wettelijke annuleringsrechten, hieronder gedetailleerd beschreven in clausule 14, worden beïnvloed.
13.6 Itinere zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de diensten te leveren met redelijke vaardigheid en zorg, in overeenstemming met de beste handelspraktijk.
13.7 In het geval dat diensten worden geleverd die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, dient u ons onmiddellijk te contacteren om ons op de hoogte te stellen van de fout. We zorgen ervoor dat eventuele noodzakelijke correcties binnen vijf (5) werkdagen worden aangebracht. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de levering van bepaalde diensten. U wordt gevraagd om deze voorwaarden te lezen en uw acceptatie ervan te bevestigen bij het voltooien van uw bestelling.
13.8 Itinere biedt technische ondersteuning via mail en/of telefoon. Itinere doet al het mogelijke om binnen een redelijke termijn te reageren, maar wij garanderen geen specifieke responstijd.

14. Annulering van bestellingen of diensten

We willen dat u volledig tevreden bent met de producten of diensten die u bestelt bij Itinere. Als u met ons wilt spreken over uw bestelling, neem dan contact op met ons via +32 486 25 75 74, of per e-mail op hallo@itinere.net of schrijf ons op ons adres (zie sectie 1 hierboven). U kunt een bestelling die wij hebben geaccepteerd annuleren of het contract annuleren. Als er Specifieke Voorwaarden zijn bij de dienst die voorwaarden bevatten over het annuleren van de dienst, dan zijn de annuleringsvoorwaarden in de Specifieke Voorwaarden van toepassing.
14.1 Als u een consument bent die binnen de Europese Unie gevestigd is, heeft u een wettelijk recht op een "afkoelingsperiode". Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen Itinere en u is afgesloten, en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na die datum. Als u van gedachten verandert over de diensten binnen deze periode en uw bestelling wilt annuleren, informeer ons dan onmiddellijk via de volgende e-mail: tine@itinere.net. Uw recht om te annuleren tijdens de afkoelingsperiode is onderworpen aan de bepalingen van sub-clausule 14.2.
14.2 Zoals gespecificeerd in sub-clausule 13.6, als de diensten binnen de afkoelingsperiode moeten beginnen, bent u verplicht om een uitdrukkelijk verzoek in die zin te doen. Door te verzoeken dat de diensten binnen de 14 kalenderdagen afkoelingsperiode beginnen, erkent en stemt u in met het volgende:
14.2.1 Als de diensten volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen afkoelingsperiode, verliest u uw recht om te annuleren nadat de diensten zijn voltooid.
14.2.2 Als u de diensten annuleert nadat de levering is begonnen maar nog niet is voltooid, bent u nog steeds verplicht te betalen voor de geleverde diensten tot aan het punt waarop u ons informeert dat u wilt annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend naar verhouding tot de volledige prijs van de diensten en de feitelijk geleverde diensten. Eventueel reeds betaalde bedragen voor de diensten worden terugbetaald onder aftrek van berekende aftrekposten volgens het voorgaande. Terugbetalingen, indien van toepassing, worden binnen 5 werkdagen uitgegeven en in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen nadat u ons heeft geïnformeerd over uw wens om te annuleren.

14.3 Annulering van diensten nadat de 14 kalenderdagen afkoelingsperiode is verstreken, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden die gelden voor die diensten en kan onderhevig zijn aan een minimale contractduur.

15. Privacy

Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons Privacybeleid (www.itinere.net/privacy), dat via deze verwijzing is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Om het Privacybeleid te bekijken, klikt u op de bovenstaande link.

16. Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken (Gegevensbescherming)

16.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Gegevensbescherming uit 1998 en uw rechten onder die wet.
16.2 Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

16.2.1 Onze diensten aan u te leveren;
16.2.2 Uw betaling voor de diensten te verwerken; en
16.2.3 U op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten die beschikbaar zijn van ons. U kunt op elk moment verzoeken om te stoppen met het sturen van deze informatie.

16.3 In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als u diensten op krediet wilt kopen) en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan kredietinformatiebureaus. Deze bureaus zijn ook gebonden aan de Wet Gegevensbescherming uit 1998 en dienen uw persoonlijke informatie dienovereenkomstig te gebruiken en te bewaren.
16.4 Wij zullen uw persoonlijke informatie niet doorgeven aan andere derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

17. Disclaimer

17.1 Wij bieden geen garantie of vertegenwoordiging dat de website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van voldoende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze de rechten van derden niet zal schenden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat deze veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn. Wij garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze dienst of diensten.
17.2 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als advies en de inhoud van deze website mag niet worden vertrouwd bij het nemen van welke beslissing dan ook of het ondernemen van welke actie dan ook. Dit blijft steeds uw persoonlijke verantwoordelijkheid. In het geval van psychische problemen, laat u u best persoonlijk ondersteunen door een gekwalificeerd hulpverlener. 
17.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.
17.4 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, wordt u ten zeerste aangeraden de verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

18. Wijzigingen aan de voorzieningen en deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de website, de inhoud of deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden vanaf het eerste gebruik van de website na de wijzigingen. Als wij wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen, zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn op alle momenteel lopende bestellingen, evenals op eventuele toekomstige bestellingen die u plaatst.

19. Beschikbaarheid van de website

19.1 De website wordt geleverd "zoals deze is" en op basis van "beschikbaarheid zoals deze is". Itinere maakt gebruik van best practices in de branche om een hoge uptime te bieden, waaronder een fouttolerante architectuur die wordt gehost op cloud-servers. Wij bieden geen garantie dat de website of voorzieningen vrij zullen zijn van gebreken en/of fouten en wij bieden geen enkele vorm van restitutie voor uitval. Wij bieden geen garanties (uitdrukkelijk of impliciet) voor geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en voldoende kwaliteit.
19.2 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, storingen in communicatienetwerken, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of juridische beperkingen en censuur.

20. Beperking van aansprakelijkheid

.20.1 Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarin is opgenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
20.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Itinere uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid of fraude van de kant van Itinere.
20.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van Itinere voor enig direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van diensten of uit het vertrouwen op onjuiste informatie die op de website is opgenomen.
20.4 In het geval dat een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende Algemene Voorwaarden. Deze bepaling is alleen van toepassing in rechtsgebieden waarin een bepaalde bepaling onwettig is.

21. Geen verklaring van afstand

In het geval dat een partij bij deze Algemene Voorwaarden geen gebruikmaakt van enig recht of rechtsmiddel dat hierin is opgenomen, mag dit niet worden opgevat als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

22. Eerdere Algemene Voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies hiervan, zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

23. Rechten van derden

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent rechten aan enige derde partij. De overeenkomst die wordt gecreëerd door deze Algemene Voorwaarden is tussen u en Itinere.

24. Communicatie

24.1 Alle kennisgevingen / communicatie dient aan ons te worden gegeven per post aan onze vestiging (zie adres hierboven) of per e-mail aan hallo@itinere.net. Een dergelijke kennisgeving wordt als ontvangen beschouwd 3 dagen na verzending per post als deze per eersteklas post is verzonden, op de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in het weekend of op een feestdag is verzonden.
24.2 Van tijd tot tijd kunnen we, als u ervoor kiest om het te ontvangen, u informatie sturen over onze producten en/of diensten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klikt u op de link 'Afmelden' in elke e-mail die u van ons ontvangt.

25. Wet en rechtspraak

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en Itinere worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet, en Itinere en u komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtspraak van België.
Gemaakt met